Komunikaty i informacje OKW

Wybory 2021-22 kadencja 9 2022-2026


Wybory do samorządu lekarskiego Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie na IX kadencję 2012-2026

 

 

Regulamin wyborów 

 

 

Kalendarz wyborczy OKW w Częstochowie

 

Wniosek o przeniesienie
do innego rejonu wyborczego

minął termin zgłaszania wniosków

 

 

 Karta zgłoszenia kandydata

minął termin zgłaszania kandydatów

 
 Stanowisko nr 1 Krajowej Komisji Wyborczej z dnia 13 stycznia 2017r.
w sprawie interpretacji treści paragrafu 11 i paragrafu 12 Regulaminu głosowania
w rejonie wyborczym, w tym w trybie głosowania korespondencyjnego,
stanowiącego załącznik do regulaminu wyborów do organów izb lekarskich,
na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów
i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych
 

 

 

Komisja  sporządza  w  porządku  alfabetycznym  listę  kandydatów  w  danym  rejonie
wyborczym zawierającą:


a)  nazwę i oznaczenie rejonu wyborczego,
b)  imię i nazwisko kandydata,
c) numer rejestracyjny okręgowej izby lekarskiej,  
d)  tytuł zawodowy


oraz, na wniosek kandydata zamieszcza wyłącznie w Biuletynie Informacji Publicznej,
na stronie internetowej okręgowej izby lekarskiej następujące informacje:


e)  zdjęcie kandydata,
f) rok uzyskania dyplomu lekarza lub lekarza dentysty,
g)  tytuł i stopień naukowy,
h)  posiadane specjalizacje,  
i) miejsce wykonywania zawodu lub informację o niewykonywaniu zawodu,
j) funkcje pełnione w samorządzie,
k) adres poczty elektronicznej i/lub nr telefonu,
l) inne  informacje  o  kandydacie,  obejmujące  dotychczasowy  przebieg  pracy zawodowej i innej aktywności pozazawodowej w zakresie działalności publicznej  oraz zwięzłą informację o zamierzonej działalności w samorządzie lekarzy w przyszłej kadencji.